Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir.

Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.

Devletin güvenlik hizmetini toplumun her kesimine sunmasının imkansızlığı, eğitimde ve sağlıkta olduğu gibi güvenlik hizmetinin de kapılarını özel sektöre açılmasına sebep olmuştur.

Neticede özel güvenlik görevlilerinin de bazı istisnai durumlarda Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin kullandığı bazı kamusal yetkileri kullanma imkanı tanınmıştır.

Yeni Yasa Neler Getirmiştir?

Yeni yasa ile her ne isim altında olursa olsun izinsiz ve eğitim sertifikasız özel güvenlik memuru istihdamına son verilmiş ve ağır cezalar getirilmiştir. Kanun halen yürürlükte olup ceza-i yaptırım süreci devam etmektedir.

MADDE 19. Bu Kanunda öngörülen adli suçlar ve cezalar şunlardır:

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altı milyar lira para cezası verilir.
b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmi milyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.
c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üç milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altı milyar lira ağır para cezası verilir.
d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üç milyar lira ağır para cezası verilir.
e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve on milyar lira ağır para cezası verilir.

İDARİ SUÇLAR ve CEZALAR

MADDE 20.– Bu Kanunda öngörülen idari suç ve para cezaları şunlardır:

a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bir milyar lira idari para cezası verilir.
b) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine iki milyar lira idari para cezası verilir.
c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bir milyar lira idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum vey şirketlerin yöneticilerin iki milyar lira idari para cezası verilir.
e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bir milyar lira idari para cezası verilir.
f) 11 nci maddenin ikini fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bir milyar lira idari para cezası verilir.

Bu Maddede öngörülen idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları- ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

Sonuç olarak, özel güvenlik personeli istihdam eden kişi, kurum ve kuruluşların yasal sorumluluk altına girmemeleri ve caza-i yaptırıma maruz kalmamaları için EĞİTİM SERTİFİKASI ALMIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ istihdam etmeleri gerekmektedir.